Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van IsoDesign.nl . Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door IsoDesign, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met IsoDesign verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

Artikel 1.
Definities1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder klant: de natuurlijke of rechtspersoon die door het aangaan van een overeenkomst te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door IsoDesign aangeboden diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten tussen IsoDesign en de klant.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met IsoDesign waarbij derden zijn betrokken.
2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk als ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4. Eventuele door de klant gehanteerde inkoop- en algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij IsoDesign die voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3. Offertes
3.1. Door IsoDesign uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen. IsoDesign is slechts aan een offerte gebonden als de aanvaarding ervan binnen 30 dagen schriftelijk door de klant wordt bevestigd.
3.2. Geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW.
3.3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Verplichtingen en aansprakelijkheid isoDESIGN
4.1. IsoDesign verplicht zich om opdrachten en overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, laat IsoDesign bepaalde werkzaamheden verrichten door derden.
4.2. IsoDesign spant zich in om eventuele gestelde termijnen te halen. Ingeval een overeengekomen termijn door IsoDesign niet kan worden aangehouden, zal IsoDesign de klant daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten termijn, zonder dat de klant daaraan het recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.
4.3. IsoDesign gebruikt de persoons- of bedrijfsgegevens van de klant uitsluitend voor eigen administratieve doeleinden.
4.4. IsoDesign aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de klant geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van IsoDesign is in alle gevallen beperkt tot de waarde van hetgeen de klant heeft betaald van dat gedeelte van de overeenkomst, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.

Artikel 5. Verplichtingen en aansprakelijkheid klant
5.1. De klant is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van gegevens en/of materialen voor de door IsoDesign te verrichten diensten. De klant verplicht zich ertoe bij de aanlevering van gegevens en/of materialen geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
5.2. De klant vrijwaart IsoDesign voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die aan de klant toerekenbaar is.
5.3. De klant is verantwoordelijk voor alle in het kader van de overeenkomst geproduceerde teksten, ook als IsoDesign de redactie heeft gevoerd. Geleden schade, in welke vorm ook, die het directe of indirecte gevolg is van onjuiste teksten op de website, in folders of in andere schriftelijke uitingen, valt nimmer onder verantwoordelijkheid van IsoDesign.
5.4. De klant is gehouden alle financiële verplichtingen jegens IsoDesign na te komen.
5.5. Als de klant bovengenoemde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt is IsoDesign gerechtigd de dienstverlening op te schorten.

Artikel 6. Overmacht
6.1. Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst waartoe hij is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt.
6.2. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door overmacht niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 7. Betaling
7.1. Nadat een overeenkomst is gesloten voldoet de klant 30% van het overeengekomen bedrag. De klant ontvangt hiervoor een factuur. De dienstverlening vangt aan na ontvangst van de betaling.
7.2. Het resterende bedrag wordt voldaan na akkoord van de klant met het verrichte werk, doch vóór oplevering van het eindproduct. De klant ontvangt hiervoor een factuur.
7.3. Voor de betaling van onderhoud aan websites  en verhuur van websites stuurt IsoDesign de klant na het einde van de maand waarin de werkzaamheden zijn verricht een factuur.
7.4. De klant voldoet alle facturen binnen 8 dagen na factuurdatum.
7.5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van IsoDesign onmiddellijk opeisbaar.
7.6. Indien IsoDesign tot invordering overgaat, dan zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van de klant, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom, plus € 50,00 dossierkosten, plus BTW en rente.
7.7. Door de klant gedane betalingen dienen steeds ten eerste voor de betaling van rente en kosten en vervolgens voor de betaling van de facturen die het langst openstaan.

8. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
8.1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door IsoDesign uitdrukkelijk voorbehouden totdat
volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en
verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
8.2. Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van IsoDesign de zaken
voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel
anderszins te bezwaren.
8.3. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van IsoDesign de zaken aan IsoDesign ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan IsoDesign of aan de door IsoDesign aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen.
9.4.IsoDesign verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de afnemer het eigendom van
de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud
van pandrecht van IsoDesign ten behoeve van andere aanspraken die IsoDesign op de afnemer heeft.

Artikel 9. Huur 
9.1 De eigendom van de verhuurde websites blijft van IsoDesign totdat er 24 maanden huur is betaald.
9.2 Indien de opdrachtgever de gehuurde website wilt kopen tijdens de lopende contract, is het mogelijk van het resterende huur een gedeelte van 85%  te betalen, zodat een huurovereenkomst omgezet kan worden naar een koopovereenkomst. De opdrachtgever heeft bij een contante betaling, minimaal 15% voordeel. IsoDesign is gerechtigd om op elk moment de lopende promoties te beëindigen dan wel aan te passen.
9.3 Er geldt een contractverplichting van minimaal 6 maanden bij het huren van een website.  Na een contractperiode van 6 maanden kan de klant elk maand voor de 1. van de maand per mail (via info@isodesign.nl ) het contract beëindigen, zonder extra kosten. De klant is in geval van het vroegtijdig (lees: voor 24 maanden) beëindigen van het contract, geen eigenaar van de website.
9.4 Indien de klant niet voor de 1. van de maand het contract schriftelijk heeft beëindigd, zal het pas de volgende maand het contract kunnen beëindigen.
9.5 De klant is pas na 24 maanden eigenaar van de website, indien de klant zijn  financiële verplichtingen aan IsoDesign is nagekomen.
9.6 Het kopiëren, vermenigvuldigen zonder toestemming van de website die onder een huurcontract staat is verboden. Het auteursrecht zal hier gelden.

Artikel 10. Slotbepalingen
10.1. De titels boven de artikelen van deze algemene voorwaarden hebben geen zelfstandige betekenis en ze zijn niet van invloed op de uitleg van de artikelen.
10.2. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.3. Geschillen worden, voor zover niet in der minne op te lossen, voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Opgesteld 12-9-2013